Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht geworden. De WAB brengt veranderingen op het gebied van:

  • de WW – premie;
  • de regels rondom ontslag;
  • de transitievergoeding;
  • het arbeidsrecht, zoals de ketenregeling;
  • de regels voor de payrollwerknemer en oproepwerknemers.

Hieronder gaan we uitgebreider in op de differentiatie in de WW-premie.

Onder de WAB is een hoge en een lage WW-premie geïntroduceerd. Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd, mag de werkgever onder voorwaarden de lage WW-premie toepassen in 2020. Hiervoor is vereist dat bij de loonadministratie een schriftelijk addendum is opgenomen dat is ondertekend door de werkgever en werknemer.

Het kan zijn dat de werkgever werknemers in dienst heeft die oorspronkelijk een arbeidsovereenkomst hadden voor bepaalde tijd, maar die van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd. Voor deze werknemers is niet altijd een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig. Het is belangrijk dat de werkgever dit alsnog vastlegt in een addendum of anderszins regelt. Is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog niet verstreken, maar wil de werkgever deze al omzetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of wordt een contract voor bepaalde tijd opgevolgd door een contract voor onbepaalde tijd, dan mag je dit ook vastleggen in een addendum.

De werkgever mag voor deze werknemers in 2020 de lage WW-premie gebruiken als de werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Werknemer en de werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend.
  • Uit dit addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is.
  • De werkgever bewaart dit addendum bij de loonadministratie.

Verder is de werkgever verplicht om op de loonstrook te vermelden of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst) is overeengekomen en in de loonaangifte met een indicatie Ja/Nee aan te geven of er hiervan sprake is.

De werkgever heeft tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan deze administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit betekent dat jullie tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte over die tijdvakken de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Uiterlijk voor 1 april 2020 dient voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Neemt u gerust contact op bij vragen over de WAB en wat wij hierin voor u kunnen betekenen.